AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

5 reasons you should let your child play with stickers – to develop and strengthen hand muscles.

ความชื่นชอบเล่นแปะสติกเกอร์ของเด็กๆ ไม่เพียงให้ความสนุกในการเล่น เพราะการแกะ ดึงและแปะ สามารถช่วยพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กๆได้ดี โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กระดับอนุบาลและประถมศึกษา วันนี้ ลานเด็กสร้าง มี 5 เหตุผลข้อดีที่เกิดจากการเล่นสติกเกอร์ มาฝาก

Children love to play with stickers. And they’re not just good for having fun, because by pulling and pasting these stickers, they can also help develop children’s motor skills. Especially for young children in kindergarten or elementary school. Today, Landeks has found 5 benefits that come from playing with stickers:

1 .การหยิบจับสติกเกอร์ เป็นการใช้กล้ามเนื้อมือที่ละเอียดอ่อน ช่วยฝึกให้เด็กมีทักษะในการขยับนิ้วมือและกล้ามเนื้อมือ ไปสู่การพัฒนาทักษะอื่นในการหยิบจับสิ่งของ เช่น ความสามารถในการใช้นิ้วมือหยิบลูกปัดหรือเข็มเล่มเล็กๆได้

1. Peeling or even holding onto stickers uses delicate muscles in your fingers. They help children practice moving their fingers and hand muscles, which lead to development into other skills in holding different objects such as picking up small beads or needles.

วิธีฝึกเพิ่มเติม ให้เด็กลองลอกสติกเกอร์หลายๆไซส์ ใหญ่ เล็ก หลายขนาด หลายรูปแบบหรือการลองให้แปะสติกเกอร์บนพื้นผิวที่ต่างกัน เพื่อเสริมและฝึกพัฒนาการความยากง่ายในการใช้สติกเกอร์ จะสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงยิ่งขึ้น

To practice even more, try having your child peel different sized stickers large to small, or sticking those stickers onto differently textured surfaces to help build more skills and further develop their skills while using stickers will help strengthen the muscles of their hands.

2. การแปะสติกเกอร์ เป็นการช่วยให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างมือสองข้าง มือซ้ายและขวาหรือร่างกายทั้งสองด้านของเด็ก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานเมื่อโตขึ้น จะส่งผลให้เด็ก สามารถใช้มือขวาและซ้าย ทำงานแตกต่างกันในเวลาเดียวกันได้ เช่น การผูกเชือกรองเท้าหรือการเล่นสติกเกอร์ที่มือข้างหนึ่งจะต้อง “แกะ” ส่วนอีกมือจะต้อง “จับกระดาษ”

2. Pasting the stickers can help with hand-eye coordination and the left side and right side of the body. When they grow up, it will become a foundation that allows the child to use their left and right hands to complete different talks at one e.g. tying shoelaces, or playing with stickers as one hand needs to “peel” the sticker and the other has to “hold onto the paper”.

3. การแปะสติกเกอร์ สามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านการแยกแยะ “ระยะทาง”หรือ”ระยะห่าง”และ “ตำแหน่งต่างๆ” ของเด็กในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเขียนตัวหนังสือหรือการจัดการสิ่งของต่างๆ สามารถใช้สติกเกอร์ช่วยสอนได้ ยกตัวอย่าง การลากเส้น แล้วให้เด็กนำ สติกเกอร์ไปแปะตรงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด หรือ แปะสติกเกอร์ให้มีระยะห่างเท่าๆกัน หรือให้เด็กเลือกใช้สติกเกอร์สีแปะตามคำสั่งของผู้ปกครองหรือครูเพื่อเรียนรู้เรื่องสี

3. Placing the stickers in the right place can help children develop spatial awareness (to differentiate spaces and points) that can be directly applied to daily life. For example, with handwriting or organizing things, a sticker can be used to help teach kids. E.g. draw a line and ask your child to place stickers on the beginning and end of the line, or ask them to place stickers with the same space between each sticker along the line, or the child can also choose a coloured sticker to match with an item (different activities can be made using this concept along with the help of a parent or teacher to teach kids about colours).

4. การเล่นสติกเกอร์ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้วมือแต่ละส่วน เพื่อให้แข็งแรงพอจะไปช่วยเหลือตัวเองในบางกิจกรรม เช่น การติดกระดุมเสื้อ ที่ต้องใช้นิ้วมือหลายส่วนทำงานสัมพันธ์กัน

4. Playing with stickers develop their fine motor skills (the small muscles in each part of the finger) and strengthen muscles so that they can help themselves with certain activities like buttoning a shirt, which needs different parts of the hand working together.

กรณีนี้สามารถฝึกเพิ่มเติมได้ เช่น ให้เด็กฝึกแปะสติกเกอร์ บนพื้นผิวที่แกะยาก แต่ถ้าสามารถแกะหรือลอกสติกเกอร์โดยไม่ทำให้สติกเกอร์ฉีกขาดได้ ก็จะเป็นการฝึกทักษะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างดี

Furthermore, you can practice more by having your child try pasting stickers onto a surface that is hard to peel from, and let them peel the sticker out without tearing the sticker. This is a good way to exercise their fine motor skills.

5. สติกเกอร์บางประเภท สามารถกระตุ้นและพัฒนาประสาทสัมผัสได้ เช่น สติกเกอร์มีสีสันช่วยกระตุ้นสายตา สติกเกอร์บางชนิดมีกลิ่น และในหลายโอกาสสติกเกอร์ยังเป็นรางวัลอย่างดีที่เด็กๆหลายคนชอบสะสม โดยเฉพาะในโรงเรียน คุณครูมักให้รางวัลเป็นสติกเกอร์เพื่อให้กิจกรรมหรือภารกิจบางอย่างประสบความสำเร็จ

5. Some types of stickers also stimulate different senses. Such as colourful stickers to stimulate the eyes, some stickers also have scents to stimulate the olfactory sense. A lot of the time, stickers can also be given as rewards for children who love to collect them. Especially in schools, teachers often give out stickers as an award/reward for the children to do well in activities.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.theottoolbox.com/2015/11/benefits-of-playing-with-stickers-occupational-therapy.html?m=1
https://whooopsadaisy.com/toys/arts-crafts/best-sticker-books-for-toddlers

Similar Posts