AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

How much training and how old should you be to become a ‘child runner’?

หากเด็กๆอยากเป็นนักวิ่งแบบพี่ตูน Bodyslam นักร้องนักวิ่งขวัญใจของเด็กๆ ที่กำลังจะมีกิจกรรมวิ่งเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในภาคอีสานอีกครั้ง คุณพ่อคุณแม่หลายคน มีคำถามจะส่งเสริมและสนับสนุนการวิ่งแบบไหน ถึงจะเหมาะสมกับอายุ วันนี้ ลานเด็กสร้าง มีข้อควรทราบ หากเด็กๆอยากจะเป็น นักวิ่ง มาฝากกัน

If your child wants to become a runner like ‘Toon’ Bodyslam, kid’s favourite singer-runner, who is having an upcoming marathon event to donate proceeds towards a hospital in the Isaan region. Many moms and dads out there might have lots of questions about how to support their child’s interests in running, and how to set up a training routine that is appropriate to their age. Today, Landeks has a ‘For Your Information’ section for athletic kids.

นพ.อัครพล คล้ายพุฒ แนะนำเด็กที่อยากเป็นนักวิ่ง ว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ยังไม่ควรฝึกฝนเรื่องการวิ่ง เพราะร่างกายยังไม่พร้อมเนื่องจากการประสานกันของสรีระส่วนต่างๆยังไม่สมบูรณ์ และมีข้อควรระวัง เพราะการวิ่งอาจทำให้ร่างกายของเด็กร้อนเกินและเย็นอย่างรวดเร็วมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากยังไม่มีระบบเหงื่อที่มีประสิทธิภาพ

Dr. Akkarapol Klaiput suggests kids who want to be a professional runner that Children under 5 years old should not train in running yet, as their bodies may not be ready due to the incomplete coordination of their arms and legs. Another thing to be cautious of is that running can make a child’s body too hot and too cold rapidly, way more than an adult since they do not have an effective sweating system in their bodies yet.

เด็กเริ่มต้นฝึกวิ่งได้ ตั้งแต่อายุ 5 ขวบขึ้นไป วัยนี้เด็กจะเริ่มมีพัฒนาการและสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวในการวิ่งได้มากขึ้น แต่ยังวิ่งได้ในระยะทางสั้นๆเท่านั้น เนื่องจากแขนและขายังไม่สมดุลกับกล้ามเนื้อ ในเด็กวัยประถมเป็นช่วงระหว่างการเจริญเติบโตของร่างกาย จะเริ่มวิ่งระยะทางไกลได้สูงสุดประมาณ 1.5 กิโลเมตรหรือ 1 ไมล์

Children can start train in running from the age of 5 years old and upwards. In this age group, children will start developing and having more control over their movements while running. However, they might only be able to run a short distance, since their arms and legs are not yet in balance with their muscles. Primary school age is an essential period of growth, children can usually very most run for 1.5 kilometers or 1 mile.

วัยที่เหมาะสมในการวิ่งจะอยู่ในช่วงอายุ 12 ถึง 16 ปี สำหรับเด็กหากจะวิ่งอย่างจริงจัง สามารถเริ่มแข่งขันแบบระยะสั้นได้ในช่วงวัยนี้ ซึ่งความเหมาะสมในการวิ่งสูงสุดระยะทาง 5 กิโลเมตร

The age that is most suitable for running is between 12-16 years old. If a child is interested in serious training, start trying out for short competitions during this age group, which should be no more than 5 kilometers

เด็กอายุเข้าสู่วัยรุ่น อายุ 16 ถึง 18 ปี สามารถฝึกซ้อมและวิ่งได้ในระยะไม่ควรเกิน 10 กิโลเมตร ดังนั้นหากจะร่วมวิ่งแข่งขัน ก็สามารถวิ่งได้ในประเภท ที่เรียกว่า Half Marathon ส่วน Full Marathon จะเริ่มวิ่งได้ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป

Teens aged 16-18 can train and should run in a distance no further than 10 kilometers. So to compete in a competition, they can participate in the ‘Half Marathon’ category. Full Marathons should be for 20 years old and up.

ด้านข้อมูลจากศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ระบุถึงการวิ่งของเด็กว่า หากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ร่างกายอยู่ในช่วงกำลังเจริญเติบโต มีความทนทานน้อย ทำให้การประสานงานของกล้ามเนื้อยังไม่เหมาะกับการวิ่งเพื่อการแข่งขัน

Information from the Physical Therapy Center, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, reveals that if the runner is younger than 10, their body is in the process of growing physically, they will have little endurance, leading to the incomplete coordination of their muscles, not suitable for running in a competition.

“รองเท้าวิ่ง” ก็มีความสำคัญหากเป็นกีฬาประเภทวิ่ง เดิน ปีนเขา ควรใช้รองเท้ากีฬาที่เรียกว่า “Athletic Sports”  ส่วนการวิ่งประเภทวิ่งระยะสั้น จะใช้รองเท้ากีฬา ที่เรียกว่า “Track And Field Sports”

Running shoes are just as important for sports like running, walking, hiking etc. For marathons, use shoes that are called “Athletic Sports”, but for short-distance running, use “Track and Field Sports” shoes.

ส่วนข้อมูลของ Bangkok Marathon ได้มีการแบ่งประเภทวิ่งแข่งขันและอายุที่สามารถสมัครได้ ดังนี้

‘Bangkok Marathon’ has divided different categories and age limit for participants below:

ไมโคร มาราธอน เป็นการวิ่งในระยะทาง 5 กิโลเมตร ไม่กำหนดอายุผู้สมัคร การลงแข่งวิ่งประเภทนี้ เหมาะสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่

Micro Marathons are running in the distance of 5 kilometers, no age limits, perfect for beginners.

มินิ มาราธอน ระยะทางการวิ่งประมาณ 10 กิโลเมตร ผู้ที่สมัครจะมีอายุ 12 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับ นักวิ่งที่มีประสบการณ์ระดับกลางหรือเคยฝึกซ้อมวิ่งเป็นประจำวันละ 30 ถึง 60 นาที 4-5 วันต่อสัปดาห์หรือฝึกซ้อมระยะทาง 20 ถึง 40 กิโลเมตรต่อสัปดาห์

Mini Marathons are a 10 kilometers run, for aged 12 and up. Suitable runners with some experience in marathons, or have been training in running 30-60 minutes a day, 4-5 days a week, or 20-40 kilometers training per week.

ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทางการวิ่ง ประมาณ 21 กิโลเมตร รับสมัครผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับนักวิ่งที่มีประสบการณ์ระดับกลางและฝึกซ้อมวิ่งเป็นประจำ วันละ 60 ถึง 90 นาที 4-5 วันต่อสัปดาห์ หรือฝึกวิ่งระยะทางประมาณ 40 ถึง 60 กิโลเมตรต่อสัปดาห์

Half Marathons are 21 kilometers, open for participants aged 16 and up. Suitable for runners with some experience in marathons, or have been training in running 60-90 minutes a day, 4-5 days a week, or 40-60 kilometers training per week.

มาราธอน ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับนักวิ่งที่มีประสบการณ์มากแล้ว

Marathons are 42 kilometers, and participants has to be at least 18. Suitable for very experienced runners.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ https://www.samitivejhospitals.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87/
http://www.forrunnersmag.com/articles/articleview.php?articleid=16
http://www.pt.mahidol.ac.th/knowledge/?p=421
http://www.bkkmarathon.com/about-us-TH.php

Similar Posts