AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Glasses VS. contact lenses? Which is better for children’s eyesight?

ทุกวันนี้เด็กๆทั่วโลกมีปัญหาสายตาสั้น หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายตา และนับวันจะมีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการใช้สายตามากกว่าปกติในชีวิตประจำวัน เด็กหลายคนต้องการเปลี่ยนจากการใช้แว่นตามาเป็นคอนแทคเลนส์ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายที่กำลังเติบโตและรักสวยรักงาม แต่พ่อแม่และผู้ปกครองจำนวนมากไม่แน่ใจว่าควรให้ลูกเปลี่ยนจากแว่นตามาใช้คอนแทคเลนส์ได้หรือไม่

These days, children all over the world are short-sighted or have other eye-related problems. More and more children each year are experiencing problems due to the overuse of their eyes each day. Many children might also want to wear contact lenses instead of glasses, especially for girls and boys who are interested in fashion and beauty, but many parents might not be sure if their child should wear contact lenses instead of glasses?

วันนี้ ลานเด็กสร้าง มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์สำหรับเด็ก มาแนะนำโดยแพทย์หญิงภัศรา จงขจรพงษ์ อาจารย์สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า จริงๆแล้วการใช้คอนแทคเลนส์ในเด็กตามกฎหมายหากอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

Today, Landeks has information about wearing contact lenses in children from Dr Passara Jongkhajornpong, a professor in Cornea and refractive surgery from the Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. She said that in actual fact, for children to be given a contact lense if they are under 18, they must be given permission by their parents first.

ข้อปฏิบัติก่อนอนุญาตให้เด็กใส่คอนแทคเลนส์

1. ให้จักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร ตรวจสุขภาพตาเพื่อร่วมประเมินถึงความเหมาะสมในการใส่คอนแทคเลนส์ของเด็กแต่ละคน

2. เด็กๆต้องได้รับการตรวจวัดค่าสายตาที่ถูกต้องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม

3. ทั้งเด็กและผู้ปกครองควรรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องและผ่านการประเมินจากจักษุแพทย์ก่อน ถึงการมีทักษะในการดูแลและสวมใส่คอนแทคเลนส์ได้ถูกต้องหรือไม่ ทั้งความรู้ทั่วไปในการใช้งานและการดูแลเรื่องความสะอาดหรือบางกรณีที่ต้องทราบ เช่น ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขณะนอนหลับ

Regulations before a child is given permission to wear contact lenses:

1. An Ophthalmologist or an Optometrist will perform an eye exam to check the child’s eyesight and any other conditions that they might have, to see if they are suitable for using contact lenses.

2. Children must complete a vision test to determine their prescription for professionals to consider the appropriate usage and type of contact lenses.

3. Both the child and parents should listen to suggestions on how to take care of contact lenses properly and be approved by an optometrist (that they can wear contact lenses) so that they know how to properly wear and take care of the lenses. This includes general knowledge such as usage, cleaning, or special cases such as “you shouldn’t wear contact lenses to sleep.”

คำถามที่ต้องการทราบว่า เด็กอายุเท่าไหร่ถึงสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ ในข้อเท็จจริงถึงแม้เป็นเด็กเล็กอายุไม่ถึง 1 ปี ก็สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ แต่ต้องมีเหตุหรือความจำเป็น เช่น เด็กเป็นโรคทางตาและไม่สามารถสวมแว่นสายตาได้ ก็จะใช้คอนแทคเลนส์ ชนิดพิเศษทดแทนเลนส์ตาจริง

Questions: How old do children have to be to wear contact lenses?
Actually, even if the child is less than 1 years old, they can wear contact lenses. But they would need a reason for the optometrist to prescribe them. For example, if the child has an eye disease and cannot wear glasses, they will be prescribed special contact lenses.

ใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ดีกว่ากัน การเลือกพิจารณาขึ้นอยู่กับกิจกรรมของเด็กประกอบการตัดสินใจ เช่น ถ้าเล่นกีฬาบางชนิดอาจใส่แว่นไม่สะดวกจะเปลี่ยนเป็นใส่คอนแทคเลนส์ระหว่างทำกิจกรรมบางประเภทได้ ยกเว้น ว่ายน้ำ ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์ เพราะอาจติดเชื้อได้ง่าย แต่ควรใช้แว่นตากันน้ำ แบบตัดพิเศษสำหรับคนที่มีค่าสายตาโดยเฉพาะมากกว่า

Is glasses or contact lenses better?
Choose depending on the child’s daily activities. For example, if the child plays sports, then glasses may get in the way so they might consider wearing contact lenses instead. (Except swimmers because wearing contact lenses while swimming may cause infections very easily. Instead, opt for prescription swimming goggles.)

อย่างไรก็ตาม การใส่คอนแทคเลนส์ หากเด็กหรือผู้ปกครอง ขาดทักษะในการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ที่ถูกวิธี ก็จะเกิดปัญหาตามมา เช่น ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเกิดอาการแพ้ สามารถเกิดอาการตาแดงหลังสวมใส่ได้

No matter what, wearing contact lenses, if the child or parent is not prepared to correctly clean and take care of the lenses, many problems might arise. For example, the risk of getting an infection or getting irritated and red eyes after wearing the contact lenses.

อ้างอิงข้อมูล https://med.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81/

Similar Posts