AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

It is founded that more than 150 thousand influenza patients are children between the ages of 5-9.

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงนี้ สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานตัวเลขสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ว่า พบผู้ป่วยทั่วประเทศ ประมาณ 156,000 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย ส่วนจังหวัดที่มีการกระจายตัวของโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยสูงที่สุดประมาณ 44,000 คนแล้ว

The Bureau of General Communicable Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public health announces about the current influenza epidemic that is spreading across many areas in Thailand. It is founded that the number of people contracting influenza since January to the 15th of May 2018 has reached around 156,000 people and 11 have died. As for the region with the highest rate of the spreaded disease is Bangkok, as 44,000 patients have been diagnosed since the beginning of the year.

หากดูรายละเอียดของตัวเลข จะพบว่า ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 5 ถึง 9 ปี มีอัตราการติดโรคสูงที่สุด รองลงมาคือ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ปี และ 10 ถึง 14 ปี ตามลำดับ โดยสถานที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียน เพราะเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก คุณครูและผู้ปกครอง จะต้องคอยสังเกตและดูแลเอาใจใส่เด็กๆเป็นพิเศษ หากพบเด็กมีอาการผิดปกติ ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีและหยุดเรียนจนกว่าจะหาย

Looking at the statistics, it is also founded that the most frequent age group that contracted the virus is between the ages of 5-9 years old, followed by newborns-4 years old and 10-14 years old respectively. The place with the most risk of contracting influenza is at schools, as it is a place where a lot of people are gathered. Teachers and parents need to take care of and observe children, especially during this time period. If a child is found to have any symptoms, take them to a doctor immediately, and stop going to school while recovering.

ข้อสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคไข้หวัดใหญ่ พบว่า หลังได้รับเชื้อ ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่มีปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่ก็สามารถหายเป็นปกติได้ใน 5 ถึง 7 วัน สำหรับผู้ที่ร่างกายแข็งแรง ยกเว้นกลุ่มเสี่ยง ที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หายใจลำบากและทำให้เสียชีวิตได้

Initial symptoms of Influenza are: after being exposed to the virus, patients will typically experience symptoms similar to a normal cold, but also muscle aches, headaches, and tiredness. For those who are healthy and strong, they can get back to normal after 5-7 days (of treatment and rest), but for people who are at risk of getting the disease might develop complications like pneumonia, or find it hard to breathe, and can lead to death.

กลุ่มเสี่ยง ที่ควรฉีดวัคซีนป้องกัน มีทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่เป็นโรคอ้วน หากอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ควรรีบพบแพทย์เพราะโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายและเสมหะของผู้ป่วย ผ่านการไอหรือจามรดกัน ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้แนะนำให้แต่ละประเทศมีมาตรการควบคุมการติดเชื้อและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเสี่ยงด้วย

People who are at risk that should get vaccinated to prevent influenza are young children, elderly, pregnant woman, people who have a history of illness, and obese people. If symptoms do not get better within 48 hours, visit a doctor as soon as possible, as the influenza virus can easily be transmitted through the patient’s bodily fluids like nasal mucus, saliva, and phlegm by coughing or sneezing. The World Health Organisation has also recommended every country to have an action plan to prevent infections and to vaccinate those who are at risk.

วิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กรมอนามัยแนะนำ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด
ปิด คือ ปิดปากและปิดจมูก เมื่อไอหรือจามต้องใช้หน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกทุกครั้ง
ล้าง ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ เมื่อสัมผัสสิ่งของ โดยเฉพาะในที่สาธารณะที่อาจมีการแพร่กระจายของโรค
เลี่ยง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน แม้จะมีอาการไม่มาก แต่ควรพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายก่อน

To prevent influenza, the Department of Disease Control suggests Cover, Wash, Avoid, and Stop.
Cover – Cover your nose and mouth. When sneezing use a sanitary mask or tissue to cover up every time.
Wash – Wash your hands frequently with water and soap, or use a hand sanitizer when touching things, especially out in public where the virus can easily spread.
Avoid– Avoid getting close to an influenza patient.
Stop– When sick, stop going to school or work for a while. Even if symptoms may not be severe, it is better to rest at home until you are fully well.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.thairath.co.th/news/society/1567770
https://ddc.moph.go.th/th/site/newsview/view/5999
https://news.thaipbs.or.th/content/280062
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/14080f2eb38dd5f4717200aa161f7bf2.pdf

Similar Posts