AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Taksaorn ‘Aff’ Paksukcharern talks about the ‘roles of a digital-age mother’, reflecting her means of raising her child. She says “do not seize the opportunity of technological tools to end problems”, and that they are not worth it.

ในเวที เสวนา “บทบาทแม่ยุคดิจิทัล” ( 9 สิงหาคม 2562 )ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงวันแม่โดยเป็นการเสวนานสะท้อนผู้หญิงในฐานะแม่ จะต้องมีทักษะและความรู้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทุกวินาที โดยนายแพทย์อดิศร ลำเภาพงศ์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ยืนยันว่า ปัจจุบันปัญหาเด็กติดเกมและโซเชียล เป็นผลมาจากเราปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้ แต่ก็สามารถคุมได้ว่าจะให้เด็กเล่นอะไรได้บ้าง โดยควรมีการวางข้อตกลงและหากทำได้ก็จะมีรางวัลเพื่อให้ลูกภูมิใจในสิ่งที่ทำ

In the seminar under the topic of ‘roles of a digital-age mother’ (9th August 2019), which is an event that was held during mother’s day in Thailand. Reflecting the roles of a woman as a mother, they must have the skill and knowledge that is relevant to the ever-changing world. Dr. Adisorn Lumpaopong, Pediatrician at Phramongkutklao hospital confirms that nowadays, children are facing a problem of games and social media addiction which is a result of being unable to completely rejecting technology.
However, parents should still regulate what their kids can play on their electronic devices. By setting agreements and rewarding them if they follow the rules well so that children can become proud of what they do.

ส่วนวัยที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ นั่นคือ ช่วง 2 ขวบปีแรกที่ต้องใช้เทคโนโลยีให้น้อยที่สุด เพราะหากเด็กติดโซเชียลจะไม่ได้พัฒนากล้ามเนื้อ เนื่องจากการฟังเสียงอย่างเดียวจะทำให้เด็กไม่รู้วิธีการเปล่งเสียง ส่งผลเสียตามมาคือ ทำให้เด็กพูดช้า นอกจากนี้การดูการ์ตูนที่ภาพเปลี่ยนอยู่ตลอด ก็จะส่งผลให้เด็กมีสมาธิลดลง มีการพัฒนาช้าและอาจกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นตามมา

As for the age group that needs to be especially careful are 0-2 years. It is recommended that they interact with the smallest amounts of ‘technology’ possible. This is because once they become addicted to social media from a young age, they will lack in muscle development. Secondly, because they only listen to sounds (on their device), the child will not learn how to utter sounds, meaning they might begin to speak at an older age. Moreover, watching cartoons that contain images that are constantly changing results in a shorter attention span.

ด้านคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ นักแสดงและพิธีกร ในฐานะคุณแม่น้องปีใหม่ (เด็กหญิงเอวาริณ เตชะณรงค์) ระบุว่า การเป็นแม่ไม่ง่าย ส่วนตัวต้องใช้วิธีการเลี้ยงลูกทั้งความรู้เก่าและใหม่ผสมผสานกัน แม้จะยากด้วยบริบทของสังคม โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งสุดท้ายต้องรับสื่อทั้งใช้ iPadและมือถือ จึงมองว่า ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละบ้าน โดยเห็นว่า เบื้องต้นอย่าฉวยโอกาสใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเลี้ยงลูกหรือเป็นตัวแก้ขัดเพื่อจบปัญหาเฉพาะหน้า แม่จะได้ไปทำอะไรของแม่ เพราะคิดว่าไม่คุ้ม เพราะหากเรายื่นให้เขา 1 ครั้ง ก็ต้องมีครั้งที่ 2 และ 3 ซึ่งจะยากขึ้นเรื่อยๆจึงคิดว่าอย่าเริ่มดีกว่า

As for the single mom, Aff Taksaorn Paksukcharern, actress and host, mother of Peamai (Avarin Taechanarong), says that being a mother is not easy. For her personally, she combines old and new methods to raise her daughter, although hard to do in the context of society, especially in Bangkok. She says that in the end, many families still use iPads and phones to entertain children, but that it’s ultimately up to the management of each family.
Initially, she recommends that parents do not use these gadgets to ‘raise’ their children for them or use them as a makeshift tool so that parents can go do other things instead as it is not worth it. Aff says that if we let them play with gadgets once, there will always be a second and third time, becoming harder and harder to stop them, so she would rather not start it.

Credit Photo By IG: aff taksaorn

ฉะนั้นจึงมีข้อตกลงกับลูก เช่น ถ้าจะดูให้ดูเพื่อการเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษและจะเปิดผ่านจอทีวีไม่ดูจากจอมือถือ ถึงแม้จะมีความยากแต่ต้องสื่อสารกับลูกให้ไม่รู้สึกว่า เป็นของต้องห้าม หรือมีข้อตกลงร่วมกัน เช่น จะดูการ์ตูนได้ในคืนวันศุกร์เท่านั้นและมีเวลาให้ดู 15 นาทีต้องปิดและไปทำหน้าที่ของตัวเอง แต่ก็เชื่อว่า ในอนาคตลูกจะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีล้ำกว่ามากเมื่อถึงวัยที่เหมาะสม

Therefore, she sets an agreement with her daughter. For example, if she wants to watch videos it will only be for learning english, and she will only allow her to watch it from a TV rather than a phone.
Although hard, she says parents must communicate it to their child in a way that they don’t feel like it is something prohibited.
Other agreements include letting her daughter watch cartoons only on Friday nights, and only for 15 minutes.
Aff still believes that in the future, her daughter will surely have a greater understanding of technology when the time comes.

ก่อนหน้านี้มีผลวิจัยเรื่อง Momketing ซึ่งจัดทำโดย Amarin Baby&kids  สะท้อนภาพของมนุษย์แม่ ปี 2019 พบว่า สามารถแบ่งคุณแม่ได้ 4 ประเภท คือ

1 .แม่ก็คือแม่ (46.5%) แม่ในกลุ่มนี้ จะเป็นแม่ที่ทำทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อลูกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกของตัวเอง

2 แม่สาย ฝ. (45.7%) จัดเป็นกลุ่มแม่ ที่เลี้ยงลูกอย่างอิสระ สไตล์ฝรั่ง ลูกชอบอะไรแม่พร้อมจะสนับสนุนและไม่นำความคิดของแม่ไปกำหนดทิศทางของลูก

3. แม่ลูกรักกัน (41%) โดยกลุ่มนี้จะเป็นแม่ ที่เน้นทำกิจกรรมร่วมกับลูก ทั้งในบ้านและนอกบ้าน

4. แม่ฉลาดสร้าง (34.9%) เป็นกลุ่มของแม่ ที่สนใจเรื่องความฉลาดและพัฒนาการของลูกมักให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกเป็นหลัก

Earlier there was a research conducted about ‘Momketing’ done by Amarin Baby&Kids, reflecting the image of different kinds of moms, including 4 types of mothers:
1. Moms will be moms (46.5%) – these types of mothers will do everything for their child, and choose the best things for their kid.
2. Western moms (45.7%) – are moms who raise their children with freedom in mind, similar to typical western parenting. They are ready to support whatever their child is interested in, and will not force their child to follow her directions but to follow their dreams.
3. Lovey-Dovey moms (41%) – these moms love to do activities with their children whether inside their homes or outside.
4. Clever moms (34.9%) – these types of moms are especially interested in their children’s development and intelligence, and puts utmost importance in their children’s education.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ  
https://www.posttoday.com/social/general/597243
https://www.instagram.com/aff_taksaorn/
https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/momketing-research/

Similar Posts