AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Dr. Deo’s journal entries warn that the Thai educational system is stealing children’s time and nature.

เพจบันทึกหมอเดวของ รศ. นพ. สุริยะเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น อดีตผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เขียนถึงนักเรียนหญิงคนหนึ่ง ซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูแนะนำให้มาพบคุณหมอเพื่อให้ยาสมาธิสั้นเพราะขาดความรับผิดชอบ แต่เมื่อคุณหมอได้ฟังเรื่องราวของเด็ก จึงนำมาเขียนให้ข้อคิดกับพ่อแม่ผู้ปกครองและมองถึงระบบการศึกษาที่ขโมยเวลาเด็กไป

From one of the journal entries of Associate Professor Dr. Suriyadeo Tripathi or ‘Doctor Deo’, adolescent specialist Paediatrician and former director of the National Institute Development of Children and Families, Chulalongkorn University. Dr Deo writes about a young girl he treated, who was studying in 4th grade. At the time, her school teacher recommended the child to visit Dr Deo, so that she can be prescribed medicine for her short attention span and treat her lack of responsibility. But after the doctor heard about her story, he decided to write about the girl so that other parents can know of the Thai education system that is stealing away youth’s childhood.

กรณีตัวอย่างมีความคาดหวังว่า ลูกต้องสอบติดโรงเรียนดี จึงทำให้เด็กมีชีวิตตื่นตี 5 ทานข้าวในรถ เรียนหนักและต่อด้วยกวดวิชาเลิกเกือบ 17.00 น. กินข้าวเย็นในรถถึงบ้านทำการบ้าน มีคุณตาคุณยายช่วยดูแล พร้อมให้หลานเสริมความรู้ท่องอาขยาน ศัพท์ภาษาอังกฤษสะสมไว้ ใช้ชีวิตประจำวันเช่นนี้วันจันทร์ถึงศุกร์ ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ต้องกวดวิชาและทำการบ้านที่ครูสั่ง ขณะที่แม่มีเวลาเสาร์อาทิตย์แต่เป็นเวลาที่ลูกติดติววิชาต่างๆ จึงไม่ได้อยู่กับแม่ทั้งที่แม่มีเวลา

From the case study, the young girl’s mother had expectations for her child to be able to enter a good school. So she made her child wake up at 5 a.m., eat breakfast on the car ride to school, and stay for extra tutoring after school until almost 5 p.m. The girl eats dinner in the car and once she gets home, she finishes the homework that was assigned that day, with her grandparents taking care of her instead of her mother. Afterward, the girl still has to memorize English words to expand her vocabulary. The whole cycle repeats Monday to Friday, and Saturdays and Sundays are for more tutoring and homework. Although her mom is free on Saturdays and Sundays, the young girl is stuck at tutoring school and does not have a chance to stay with her mom.

โดยเด็กนักเรียนที่คุณหมอให้คำปรึกษา มีเกรดแย่ลงเพราะรู้สึกเหนื่อยเรียนประถม 1-3 ได้เกรด 3.9 – 4 มาตลอด อนุบาลก็ผ่านการติวเข้มเพื่อสอบเข้าโรงเรียนดี หลังจากให้คำปรึกษาพบว่า คุณแม่เข้าใจให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา จากสภาพที่เกิดขึ้นกับเด็กอีกด้านมาจากระบบการศึกษาไทยที่มุ่งไปในเรื่องการแข่งขันแบบแพ้คัดออก พร้อมกับตั้งคำถามชวนสังคมคิดว่า ใครขโมยเวลา ใครเป็นคนกดดันเด็ก เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ใหญ่ทุกคน กลับมาเห็นความสำคัญของเด็กและไม่นำความรักมาแปรเปลี่ยนเป็นความคาดหวัง

The student that the Doctor treated said that her grades worsened because she felt tired, and that back in grades 1-3 she always had a 3.9-4.0 GPA as her Kindergarten tutored them intensively to be able to complete the exams for a good school. Thankfully, after the Doctor gives the girl and her mother some advice, the mom finally understood the problem and cooperated with Doctor Deo to resolve the issue.
The circumstances of this young girl were due to the Thai educational system, which focuses on competition where the ‘wrong’ are eliminated. Dr Deo also questioned several questions that he invites society to answer. Including: Who is stealing the time? Who is the one pressuring the child? etc. To signify to every single adult, so that they can look back and see the importance of childhood, and to not confuse love with expectations.

ก่อนหน้านี้หมอเดวให้สัมภาษณ์ถึงงานวิจัยเรื่องทุนชีวิตที่ทำขึ้น พบว่า จากการสำรวจเด็ก 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ค่าเฉลี่ยของเด็กทั้งประเทศ กลุ่มที่ 2 คือ เด็กเรียนเก่งที่สุดในประเทศที่กำลังเข้าค่ายโอลิมปิกและกลุ่มสุดท้าย คือ เด็กที่ระบบการศึกษาไทยไม่เอาเขาแล้ว ปรากฏว่า เด็กกลุ่มที่เรียนเก่งที่สุดมีพลังทุนชีวิตต่ำที่สุด

Earlier, Dr Deo also gave an interview about the study he made on children’s well-being and life assets. After studying about 3 groups of children. The first being average-scoring children, second being the top-scoring children who were about to compete in the Academic Olympics, and the last group of children who scored in the bottom percentages.
It was found that the group of children who were academically smart had the lowest life assets.

เรากำลังพัฒนา ลูกหลานของเรา ให้กลายเป็นหุ่นยนต์ แถมยังเป็นหุ่นยนต์ ที่แพ้หุ่นยนต์ แล้วมนุษย์จะมีอะไรดีกว่าหุ่นยนต์ คำตอบคือ ต่อให้โลกนี้กลายเป็นสตาร์วอร์ที่มีหุ่นยนต์บินว่อน สิ่งที่มนุษย์จะมีเหนือหุ่นยนต์มีอยู่ 3 อย่างคือ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity ) สายใยรัก (Bonding and Attachment) หรือความรักแบบไม่มีเงื่อนไข สุดท้ายคือคุณธรรมและจิตสำนึก (morality)  ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับหุ่นยนต์

รศ. นพ. สุริยะเดียว ทรีปาตี (เจ้าของเพจ บันทึกหมอเดว) ให้สัมภาษณ์กับ Creative Thailand

“We are growing our children to become robots. Machines that nonetheless would lose against other machines. How would humans ever become better than robots?
The answer is, even if the world turned into the Star-Wars universe where there were flying robots all around, there are 3 things that humans will always hold up against machines. They are imagination (creativity), familial bonds and unconditional love (bonding and attachment), and lastly ethics and a conscience (morality). These are the things that will never appear in robots. “

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.facebook.com/moraltouch/posts/2314313718650734?__tn__=K-R
https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7

Similar Posts