AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

‘Wisdom Playground’ field of fun, enhance children’s development for kids aged 1-11 years old.

“การเล่นสนุกของเด็ก” ทำให้สมองสามารถหลั่ง “สารแห่งความสุข” หรือฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟินที่จะเกิดขึ้น เมื่อเด็กๆมีความสุขกับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆ ก็คือ การปล่อยให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้อย่างอิสระตามธรรมชาติ โดยโอกาสทองของการพัฒนาเด็กที่สำคัญที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุ 0 – 5 ขวบแรก ที่จะได้พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ ความฉลาดทางอารมณ์ สติปัญญาและเคารพกติกาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือเกิดทักษะทางสังคมอีกหลายด้าน

“Children’s play” can allow the brain to release “happy substance” or the hormone ‘Endorphin’ that will be released when children have fun with the activity they are doing. One simple way to create those happy hormones is to allow children to freely play and learn by themselves, and the golden hour for children’s development is during 0-5 years. During these times, children get a chance to fully develop their learning potential, emotional intelligence, aptitude, following rules, as well as other kinds of social skills.

ปัจจุบัน “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” กำลังขยายตัวไปอย่างต่อเนื่อง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนต่างๆของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อใช้ช่วงเวลาที่สำคัญของเด็กๆระดับปฐมวัยได้พัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาด้วยการเล่น ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถจัดพื้นที่ในบริเวณบ้าน ในหมู่บ้านหรือในชุมชน เปลี่ยนมาเป็นสนามให้เด็กเล่นได้เช่นกัน

At the moment, these ‘Wisdom Playgrounds’ are continuously expanding into many areas, such as in child development centres in different towns owned by the government’s department of local administration, with networks all throughout Thailand. So that throughout primary school children’s important time period, they will be able to develop their body, emotional, social skills, and mind through playing. Parents can designate a space inside the house, neighbourhood, or community to become their child’s playgrounds.

อาจารย์ดิสสกร กุนธร ผู้ริเริ่มโครงการ “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ. กระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่าย จัดการออกแบบและสร้างสนามเด็กเล่นขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเน้นไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ มีการจัดทำเป็นโมเดล 5 ฐาน สำหรับเด็กๆแต่ละช่วงวัย เพื่อพัฒนาความคิดและทักษะต่างๆของร่างกายให้กับเด็กไทยตั้งแต่เด็กเล็ก ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

Professor Dissakorn Kunthara, founder and president of the ‘Wisdom Playground’ project, is in partnership with the Thai Health Promotion Foundation, Department of local administration from the Ministry of Interior, as well as other partners, to design and build the wisdom playground in many areas, focusing near the child developmental centers throughout the country. They have created a 5-step model for children of different ages, to further develop their thinking and bodily skills for kids from a young age up to kindergarten and primary school.

Credit Image By FB : wisdom.playground.foundation
ตัวอย่างภาพการออกแบบสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ( อาจารย์ดิสสกร กุนธร )

สำหรับกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุได้ถูกแปลงมาเป็นสนามเด็กเล่น เพื่อสร้างปัญญาไว้ 5 ฐานด้วยกัน

As for the activities that are appropriate for each age group, they have been combined and turned into a playground, with 5 bases:

ฐานที่ 1 สระอินจัน เหมาะสำหรับเด็ก 2 – 4 ขวบ ในการมีพื้นที่ มีบ่อน้ำ บ่อทราย ให้เด็กทดลองเล่นทรายผสมน้ำและมีเนินดินเป็นทางช่วยเรื่องการทรงตัว

Base 1: Injun Pool, recommended for children ages 2-4. In the area will be a pool and sandpit so that kids can experiment with the sand mixing with water, as well as a small hill slope to practice balancing.

ฐานที่ 2 สระทารก เหมาะสำหรับเด็ก 1 – 3 ขวบ (ควรมีคุณครูหรือผู้ปกครองดูแล) ฐานนี้จะเป็นสระน้ำ มีระดับความลึกทั้งส่วนที่ตื้นและส่วนที่ลึก เพื่อให้เด็กสามารถเล่นน้ำและคุ้นเคยกับน้ำ มีพื้นผิวหยาบเพื่อกันลื่น มีน้ําพุกลางสระเพื่อสร้างรุ้งกินน้ำ มีสไลเดอร์เพื่อให้เด็กๆเล่นและคุ้นเคยกับน้ำ

Base 2: Baby Pool, recommended for children ages 1-3. (children should be accompanied by an adult) This base will be a pool with a deep end and shallow end so that kids can get used to water and playing in the water. Along with an anti-slip surface, a water fountain in the centre to create rainbows, and a slider.

ฐานที่ 3 ค่ายกลหรือสไปเดอร์แมน เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 – 10 ขวบ ฐานประเภทนี้จะประกอบด้วยบ่อทรายเป็นทรายละเอียดรองรับกันตกกระแทกพื้น มีโครงเสาไม้ไม่มีมุมแหลมคม พร้อมเชือกโยงใยกับเสาหรือต้นไม้ใหญ่ เพื่อใช้เดินเชือก ช่วยให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อ จากการปีนป่ายเส้นเชือก สามารถออกกำลังกายได้ตลอดเวลา เรียนรู้การเคลื่อนไหว

Base 3: Jungle gym (or Spider-man), recommended for children ages 3-10. This base will be made of a sandpit filled with fine sands to prevent them from hurting themselves by falling, the structure is made from wood without sharp edges, along with thick ropes tied to the tree and poles. By walking along the ropes, children develop their muscles. By climbing, they get a chance to exercise and learn how to move around while balancing.

Credit Photo FB: wisdom.playground.foundation
ตัวอย่างพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร

ฐานที่ 4 เรือสลัดลิง เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 – 10 ขวบ ลักษณะของเรือสลัดลิง จะเป็นเหมือนบ้านไม้สองชั้น ชั้นบนจะเป็นส่วนของลานกว้างมีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ เป็นพื้นที่สำหรับเล่านิทาน อาจเป็นห้องสมุดมีหนังสือให้เด็กได้อ่าน ชั้นล่างเป็นส่วนใต้ถุนสำหรับทำกิจกรรม workshop ต่างๆ เช่น สอนศิลปะ ประดิษฐ์ ทำขนม
หากครอบครัวไหนจะทำสถานที่เล่นสร้างปัญญา ก็สามารถใช้พื้นที่รอบบริเวณฐานนี้ ทำเครื่องเล่นต่างๆขึ้นมารอบบ้าน เพื่อให้เด็กปีนป่าย โหน แกว่งไปตามเชือก เพื่อฝึกกล้ามเนื้อและการทรงตัวและยังเป็นการผจญภัยอย่างอิสระของเด็กๆ

Base 4: Monkey Pirate Ship, recommended for children aged 3-10. The Monkey Pirate Ship is like a treehouse with two stories. The top floor is underneath the shades of the trees, a perfect space for storytelling, a library filled with children’s books. The downstairs are for different activities such as workshops, e.g. teaching art, crafting, making snacks.
If any family wants to create their very own wisdom playground, they can build surrounding equipment around the house for their children to climb and swing along the ropes to develop their muscles and their balance, as well as a fun adventure for kids.

ฐานที่ 5 ฐานหัดว่ายน้ำในสระน้ำที่มีความลึก 60 เซนติเมตร เป็นพื้นที่ให้เด็กๆฝึกว่ายน้ำ ให้เป็น ฝึกการพยุงตัว ฝึกการช่วยเหลือเพื่อนในน้ำ ให้เด็กคุ้นเคยกับการเล่นน้ำ อาจทำสไลเดอร์ประกอบ ครูหรือผู้ปกครอง สามารถพาเด็กมาสอนทักษะการช่วยเหลือเมื่อตกน้ำ การผายปอดหรือจำลองการแบกผู้ป่วยขึ้นหลังเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน

Base 5: This base is for children who are learning how to swim. The pool is 60 centimetres deep and is a safe space for kids to practice floating, practice helping friends who are drowning, and allowing children to become used to the water, maybe water sliders as well. Parents and teachers can take their children to learn about swimming and skills that can save their friend’s lives such as when someone drowns. They can be taught through demonstrations of CPR and carrying the patient on their backs for an emergency.

ในหลายประเทศ ผู้ปกครองมีการจัดสรรพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่น ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆของร่างกาย ยังลดการใช้ชีวิตติดหน้าจอของเด็กลง เปลี่ยนมาทำกิจกรรมภายนอกบ้าน ในสนามหรือโรงเรียนเพื่อเล่นกับเพื่อนๆอย่างมีความสุขตามวัย

In many countries, parents have the task to allocate spaces for children to be able to play around. Other than developing their bodily skills, they also reduce children’s screen times and change them for the better, into outdoor activities, in playgrounds or at school, so that they can have fun with their friends in age-appropriate ways.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.creativecitizen.com/dissakorn-kunthara/?fbclid=IwAR0dFrOsym0uB79CIKObRPzljYvHBqo143Id9egk57m2iEkHu_x-BMANdI4
https://www.facebook.com/wisdom.playground.foundation
https://mgronline.com/qol/detail/9620000067032
https://www.thaihealth.or.th/Content/49244-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


Similar Posts