AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Japan teaches children how to code using snacks to make the concept easier to understand.

การเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรมแกรมและความเข้าใจเรื่องการเขียนโค้ด กำลังได้รับความสนใจทั้งจากเด็กๆทั่วโลกและพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะเรียนรู้ร่วมกัน วันนี้ ลานเด็กสร้าง มีแหล่งการเรียนรู้ผ่านออนไลน์เกี่ยวกับ Coding มาแนะนำให้เลือกเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่มีการนำสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กมาพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้แบบง่ายๆ

Learning about programming and coding has become highly popular to children and parents around the world. Today, Landeks has a few online learning platforms where kids can easily learn about coding, from basic skills that utilize the environment for easy creativity and learning.

GLICODE เป็น Application เกมเขียนโปรแกรมจากขนมแบรนด์ดังของญี่ปุ่น กูลิโกะป๊อกกี้ ที่ได้พัฒนาการเขียนโค้ดให้เข้าถึงเด็กๆเพื่อให้เข้าใจง่าย โดยใช้ขนมเป็นเครื่องมือ พร้อมกับโหลด Application ลงมือถือ วิธีการเล่นก็เพียงใช้กล้องถ่ายแท่งขนมวางเรียงตามคำสั่ง เพื่อให้ตัวละครในเกมสามารถเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่ต้องการได้ สามารถ Download ได้ทั้ง iOS และ Android

GLICODE is an application developed by the famous Japanese snack brand Glico, and its famous snack; Pocky. They have developed a method for young children to easily understand the concept of coding, by using the snacks as a learning tool. To play, download the application onto your smartphones and start arranging the pocky like the instructions, then, using the camera in the app to scan the pocky. This will allow the characters inside the game to move as wanted. The game can be downloaded both on iOS and Android phones.

Credit Clip: Glico Japan江崎グリコ 公式

สำหรับเด็กที่สนใจอยากฝึกและเรียนการเขียนโปรแกรมพื้นฐานมีเว็บไซต์และโปรแกรมดีๆอย่างจริงจัง มีคลิปสอนฟรีที่เด็กจากทั่วโลกสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ นั่นคือ Code.org ถือเป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมีองค์กรระดับโลกสนับสนุน เช่น Microsoft, Facebook, Amazon, Disney และ Apple

For children who are interested in learning about writing codes or programs, this website has free video tutorials that kids around the world can study from. Code.org is a non-profit organization with support and partnership from major companies like Microsoft, Facebook, Amazon, Disney, and Apple.

Code.org มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้เด็กมีเครื่องมือในการเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อให้นักเรียนทั่วโลกสามารถฝึกเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ (รองรับภาษาไทย) ทั้งระดับนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครู ก็สามารถศึกษาเพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนได้ มีหลักสูตรฟรีสำหรับใช้งานจำนวนมากเพื่อให้คุณครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็ก มีการอบรมครูที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ที่สำคัญจะเพิ่มโอกาสการฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมของเด็กๆทั่วโลกที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต

Code.org’s mission is to allow young students around the world to have access to a tool for writing programs. Not only children can easily learn how to code (with Thai language support), but also schools, University students, parents. Even teachers can find materials for teaching, including many free courses that can be used to teach children such as basic courses for teachers who do not have a background in IT. Most importantly, it can increase the opportunity of learning coding and programming skills, which is needed in the future,

ในประเทศไทยก็มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนา Platform ออนไลน์ที่ชื่อว่า CodingThailand.org ห้องเรียนออนไลน์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชน แบบเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผสมผสานระหว่างความรู้และความบันเทิง โดยเนื้อหาจะเป็นบทเรียนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทฤษฎีให้กับนักเรียนระดับประถม เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 6-13 ปี ที่ต้องการความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย มีตัวอย่างและแบบฝึกหัดให้ทำ เช่น การเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครย้ายตำแหน่ง ย่อขยายขนาดหรือเปลี่ยนรูปร่างเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆและสามารถศึกษาและทำแบบฝึกหัดกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้

As for Thailand, a source for learning basic programming is developed by the Digital Economy Promotion Agency (DEPA). Into an online platform called CodingThailand.org which is like an online classroom, learning community, youth skill development, and on-demand lessons that combine information with entertainment. The materials are based on theory work and practice activities, suitable for elementary school children aged 6-13. The website teaches basic programming with tutorials and practice activities such as writing codes to move around a character, resize, or change in shape. The lessons can be learned independently by children or along with their parents.

Credit Clip : CodingThailand.org

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://code.org/
http://cp.glico.jp/glicode/en/
https://www.codingthailand.org/

Similar Posts