AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Gen Alpha – the generation with the highest usage of technology and the richest generation in the future.

ในทุกๆสัปดาห์จะมีเด็กเกิดใหม่มากกว่า 2.5 ล้านคนทั่วโลก โดยเป็นกลุ่มเด็กที่เรียกว่า เด็กยุค Alpha ในปี 2025 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของยุค Alpha ประชากรกลุ่มนี้จะมีมากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก คนยุคอื่นๆต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาและอยู่ร่วมกันให้ได้บนโลกใบเดียวกัน

Every week, more than 2.5 million children are born around the world. These children are called ‘Generation Alpha’. In 2025 (which is the last year that children who are born will be named Gen Alpha) the population of Gen Alpha will reach over 2 billion people. Other generations need to understand about their way of living and learn to coexist on the same planet.

ทำความรู้จักเด็กยุค Alpha

  • เด็ก Generation Alpha เป็นเด็กที่เกิดระหว่างปี 2010 ถึง 2025
  • เป็นเด็กยุคแรกที่เกิดในศตวรรษที่ 21 เรียกอีกชื่อว่า iGeneration
  • พ่อแม่เด็ก Alpha เป็นคนยุค Millennials หรือ Gen Y
  • เด็ก Gen Alpha เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี กดปุ่ม แตะ สัมผัส เพราะเกิดมาก็มี Smart Phone ,Tablet , Application รอบตัว
  • Gen Alpha คุ้นเคยกับเสียงของ Siri, Alexa และมี Google Assistant เป็นผู้ช่วยอยู่ที่บ้าน
  • เด็ก Alpha สื่อสารกับ AI (Artificial Intelligence) ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา

Getting to know Gen Alpha:

Generation Alpha children are children who are born between 2010-2025

They are the first generation of children born in the 21st century. Also known as the ‘iGeneration’

Parents of Gen Alpha are mostly Millennials (Gen Y).

Gen Alpha children grows up surrounded by ready-to-use technology, buttons to be pressed, and touch screens. This is because they were born with smartphones, tablets, and different applications.

Gen Alpha are used to the sound of Siri and Alexa, and having Google Assistant as their house keeper.

Gen Alpha children thinks that communicating to AI (Artificial Intelligence) is something ordinary and mundane.

โลกในยุคของเด็ก Alpha พ่อแม่ของเด็ก Gen Alpha จะยอมรับการใช้เทคโนโลยี AI ในการวินิจฉัยและรักษาโรคให้ลูก ยอมให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโรคและวินิจฉัยอาการเจ็บป่วย ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ช่วยสังเกตอาการของโรค พ่อแม่ Millennials จะอนุญาตให้หุ่นยนต์ผ่าตัดลูก วางใจให้คุณหมอใช้ข้อมูลจาก AI วินิจฉัยความเป็นความตายของลูก เทคโนโลยีทางการแพทย์จะช่วยให้เด็ก Alpha ไม่ต้องทนทุกข์กับโรคมะเร็ง เพราะความแม่นยำของเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจพบโรค ทำให้อายุขัยของเด็ก Alpha ยืนยาว ที่สำคัญเด็ก Alpha ไม่กังวลถ้าพ่อแม่สูงอายุ จะมี AI หรือหุ่นยนต์ดูแลคนชราคอยช่วยเหลือ

The world in the time of Generation Alpha – Parents of Gen Alpha will accept the use of AI technology to diagnose and treat their children’s illnesses. They will let AI analyze disease information and diagnose their sickness using facial recognition technology to recognise different diseases. Millennial parents will let a robot operate on their children, and trust the doctors to use information analysed by AI to diagnose what might be life or death. Advanced technology in the medicinal field will help alleviate the complications of cancer, as the diagnosis of diseases become very accurate using high-tech methods. Most importantly, Gen Alpha hildren do not have to worry about their elderly parents, as there are now AI robots that can take care of elders.

Credit Photo By interestingengineering.com
Stivie is Robot to Help the Elderly

จากการศึกษาของ IEEE ในเดือนมิถุนายน 2018 ทำการสำรวจพ่อแม่ 2,000 ครอบครัวที่มีอายุระหว่าง 20-36 ปี และอย่างน้อยบุตรหนึ่งคนในครอบครัวมีอายุ 8 ขวบหรือเด็กกว่านั้น โดยสุ่มจากพ่อแม่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย จีนและบราซิล จำนวนประเทศละ 400 ราย  พบว่า พ่อแม่ Millennials ของเด็ก Alpha นั้น ไว้วางใจให้ลูกสวมใส่อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการดูแลด้านสุขภาพ

A study from IEEE from June 2018 involving 2,000 parents aged 20-36 with at least one child in the family aged 8-years-old or younger. They were randomly selected from parents in the USA, England, India, China, and Brazil (400 from each country). It was found that Millenial parents of the Generation Alpha trusted their children to wear technological gadgets in order to collect information about health.

ตัวตนของเด็กยุค Alpha จะเป็นคนในยุคที่ต้องอาศัยและทำงานร่วมกับ AI ขั้นสูง มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเร็ว ทำเร็ว ไปได้ไกลกว่าคนยุคก่อนที่เคยเป็นมา มีความรู้มาจากการกระทำและประสบการณ์ เด็กยุคนี้ต้องการความเปลี่ยนแปลงและมีแนวทางใหม่ๆในการเรียนรู้ ทำให้สถาบันการศึกษาต้องเตรียมความพร้อมและทำแผนการเรียนให้ลึกซึ้งขึ้น ปรับตัวให้ทันความสนใจของเด็ก วิธีที่ถูกต้องในการสอนเด็ก Alpha ต้องเน้นการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) และเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีม การตัดสินใจของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวและความสามารถของตัวเองเป็นตัวแปรสำคัญ

Personality-wise, Gen Alpha children are people who will have to live and work alongside AI technology. They are highly creative, fast thinkers, fast do-ers, can go beyond the limits of the previous generations, and gain knowledge from hands-on experiences. Children in this generation need change and new ways of learning. Therefore schools need to prepare and create a new detailed curriculum, as well as adapt ways to gain the kids’ attentions. The correct way to teach Gen Alpha students is to focus on critical thinking skills and other skills such as problem solving, teamwork, decision-making, but largely depends on each individual children’s personal experiences and their personal skills.

เด็กยุค Alpha จะมีการศึกษาในระดับที่ดีกว่าที่เคยเป็นมา เป็นยุคที่ใช้เทคโนโลยี ช่วยทำงานมากที่สุดและจะเป็นยุคที่ร่ำรวยมากที่สุด จากการวิเคราะห์ของ Mark McCrindle นักวิจัยทางสังคมในออสเตรเลีย ผู้ตั้งชื่อ “Generation Alpha”

Children of Generation Alpha will have the highest levels of education yet, will be the generation to use technology to help with work the most, and will be the richest generation. From analysis by Mark McCrindle, Australian social researcher who founded the name “Generation Alpha”.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://mccrindle.com.au/insights/blogarchive/what-comes-after-generation-z-introducing-generation-alpha/ https://interestingengineering.com/generation-alpha-the-children-of-the-millennial
https://transmitter.ieee.org/generation-ai-2018-second-annual-study-of-millennial-parents-of-generation-alpha-kids/ https://interestingengineering.com/stevie-the-robot-wants-to-help-the-elderly

Similar Posts