AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Studies suggests that reading has a larger effect on our brains than we think.

พบงานวิจัยหลายชิ้นทำการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านหนังสือมีผลต่อสมองอย่างไร เพื่อทดสอบคุณสมบัติของหนังสือต่อผู้อ่านในยุคปัจจุบัน มีการคัดเลือกหนังสือยอดนิยมมาทำการศึกษา 2 เล่ม ได้แก่ Harry Potter และ Twilight ด้วยการทดลองให้อ่านหนังสือ เพียง 1 หรือ 2 บทและประเมินผลด้วยการให้คะแนนตัวเองหลังการอ่านเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้อ่านหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้

There have been numerous studies about the effect that reading has on our brains. To test the influence that books have on modern readers, two modern books were selected for the study; Harry Potter and Twilight. The test subjects were given either Harry Potter or Twilight, to read one or two chapters and gave themselves a score after reading. The results were then compared to a control group of those who did not read the book.

การทดสอบผู้ที่อ่าน Harry Potter 1 ถึง 2 บท ผู้อ่านจะเชื่อว่า ตัวเองมีความสามารถที่จะขยับสิ่งของได้ โดยไม่ต้องใช้มือในคะแนนที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้อ่าน Harry Potter ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้ทำการทดสอบผู้อ่านหนังสือ Twilight ก็พบว่า จะให้คะแนนความรู้สึกที่คิดว่า ตัวเองมีฟันยาวกว่าคนทั่วไปเช่นเดียวกับในเรื่อง Twilight ซึ่งพระเอกมีฟันยาวและเป็นแวมไพร์มากกว่าอีกกลุ่มที่ไม่ได้อ่าน Twilight

It was founded that those who read Harry Potter, even if only for a chapter or two, will rate themselves higher than other people in the “ability to potentially move something, just using the power of their minds”. As for the group that read Twilight, they “believe that their teeth are slightly longer than other people in the population” in which the main male lead in the book has long teeth, and is a vampire.

ในทางจิตวิทยาพบว่า การอ่านหนังสือประเภทนิยายหรือนวนิยาย ( Fiction) มีผลกระทบต่อความรู้สึกผู้อ่านใน 2 ด้านสำคัญ คือ
1. Transportation การที่ผู้อ่านรู้สึกเหมือนตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของนวนิยายหรือนิยายที่กำลังอ่าน
2. Identification เป็นการที่ผู้อ่านรู้สึกว่า ตัวเองมีความเข้าใจในตัวละคร รวมถึงอยากเป็นตัวละครที่ได้อ่าน ฝันในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังสือ รู้สึกว่ากำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆ

In terms of psychology, it is founded that reading fictional books have two important effects on readers:
1. Transportation – When the reader loses themselves in the story world
2. Identification – Where a reader takes on the perspective and identity of a story character (readers feel like they understand the characters, including wanting to become like the characters, or like it was actually happening to them. )

อีกด้านก็พบว่า ผู้ที่อ่านหนังสือมากโดยเฉพาะนิยาย จะมีความเข้าใจผู้อื่นได้มากกว่าและเอาใจใส่ผู้อื่นได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้อ่าน การอ่านไม่เพียงช่วยให้เพลิดเพลินแต่ยังสามารถช่วยให้ผู้ที่อ่านหนังสือสร้างจินตนาการขึ้นมาเสมือนกำลังสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาในสมองได้

It was also founded that those who read a lot of books, especially fiction, developed more empathy compared to others that did not read. Reading also isn’t just recreational, but can also stimulate the reader’s imagination as they are creating a whole world inside their minds.

Dr. Olaf Hauk ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมองขณะที่คนกำลังอ่านหนังสือ ก็พบว่า คำบางคำในหนังสือมีผลต่อสมอง เช่น คำว่า “กระโดด” ขณะอ่านคำว่า “กระโดด” จะมีผลต่อส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระโดดภายในร่างกายจนเกิดเป็นทฤษฎี ที่เรียกว่า Mirror neurons หรือ เซลล์ในสมองจะมีปฏิกิริยาทำหน้าที่เหมือนกระจก ในการสะท้อนจากหนังสือที่อ่านเช่นเดียวกับการเห็นตัวอย่างการกระทำของบุคคลอื่นก็มีผลจากสมองกับสมองเช่นกัน ดังนั้นหากอ่านหนังสือที่มีตัวละครกำลังเศร้า ก็จะทำให้เรารู้สึกเศร้าตามไปด้วย หากตัวละครมีความสุขเราก็จะรู้สึกอิ่มเอมมีความสุขร่วมไปกับตัวละครนั้นๆด้วย

Dr Olaf Hauk, a cognitive neuroscientist from Cambridge University had also studied about the different parts of the brain while someone is reading. He found out that while reading different words, they have effects on the parts of the brain that are associated with the words. For example, if you read the word ‘Jump’ then your brain will “activate those areas that you also activate when you do actually perform the action of jumping”, meaning your brain acts as if your body is actually jumping.
He created the theory called ‘Mirror Neurons’ which explains that neurons inside the brain wll act like a mirror, to reflect the words being read, or even seeing others doing those actions will have an effect on the brain. Therefore, if we are reading a book where a character is sad, we feel sad as well. And if the character is happy, we feel happy along with the character as well.

นอกจากนี้ยังพบว่า อิทธิพลจากตัวละครในหนังสือจะทำให้สมองผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วมว่า ตัวละครนั้นมีตัวตนจริงๆ สามารถสัมผัสได้ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกหายเหงา นักจิตวิทยาเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า Parasocial Relationship ซึ่งช่วยให้คนอ่านหนังสือคลายความเหงา มีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นและอารมณ์ดีขึ้นตามมา โดยตัวอย่างการวิจัยในอิตาลี นักจิตแพทย์ได้ค้นพบว่า เด็กที่อ่าน Harry Potter มีความรู้สึกอคติเกี่ยวกับผู้อพยพต่างเชื้อชาติน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้อ่าน Harry Potter

Moreover, it is also founded that the influence of fictional characters can make readers feel like they are ‘real’, including the power to make readers feel less lonely. Psychologists call this a Parasocial Relationship where readers can relieve loneliness, gain self-confidence, and create a better mood.
Another example in Italy, a psychologist found out that children who read Harry Potter held less prejudice against immigrants than those who did not read the series.

บทสรุปของงานวิจัย พบว่า การเลือกหนังสืออ่านที่เหมาะสมกับวัยจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะเด็ก เพราะหนังสือมีอิทธิพลอย่างสูงต่อความรู้สึก ความคิดและการใช้ชีวิตในอนาคต ซึ่งหนังสือได้มีการแบ่งไว้อย่างเหมาะสมตามอายุ ทั้งเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาล เด็กประถมหรือแม้แต่ในวัยเรียนก็ยังมีหนังสือที่แตกต่างกันตามระดับชั้น ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดี

In conclusion, the studies suggest that choosing an age-appropriate book is extremely important, especially for young children. This is because literature can highly influence their way of thinking, feelings, and life in the future. For that reason, books are usually separated into age groups for toddlers, pre-schoolers, kindergarteners, primary schoolers, or even children of older ages. Parents should choose what is appropriate for their own children, but should use them as guidelines.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.bbc.com/ideas/videos/what-actually-happens-inside-us-when-we-read/p07h9t70?playlist=made-in-partnership-with-the-open-university

Similar Posts