AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Writing tips from online child storyteller – ‘RayRai Raiwan’

เด็กๆจำนวนมาก รู้จัก “เรไรรายวัน” เพจนักเล่าเรื่องออนไลน์ ที่มีข้อคิดและการตั้งคำถามเรื่องราวรอบตัวผ่านมุมมองของเด็กในวัย 10 ขวบ มีผู้ติดตามผลงานบันทึกของเธอมากกว่า 240,000 คน ใน Facebook : RayRaiRaiwan นอกจากงานเขียนบันทึกในชีวิตประจำวัน ต้นหลิวหรือเด็กหญิงเรไร สุวีรานนท์ ยังพร้อมแบ่งปันเคล็ดลับวิธีการเขียนแบบ เรไรรายวัน ให้เด็กๆ จนเป็นต้นแบบนักเขียนเด็กในยุคนี้

A lot of kids might know ‘RayRai Raiwan’ (Daily RayRai) which is an online blog filled with morals and questions about the world around her, filtered through a 10-year-old’s perspective. Currently, she has more than 240,000 followers on her Facebook page ‘RayRaiRaiwan’. Other than her daily diary entries, RayRai ‘Tonliu’ Suveeranont also shares tips and tricks on how to write like RayRaiRaiwan, a leading young author in this era.

การเขียนที่มุ่งมั่น ทำอย่างต่อเนื่องและการเล่าเรื่องอย่างมีเสน่ห์ ผ่าน Facebook page “เรไรรายวัน” งานเขียน 1 หน้ากระดาษ เรียบง่าย ตรงไปตรงมา แต่แฝงไว้ด้วยความครุ่นคิดในการเลือกใช้ตัวอักษร มีการเริ่มต้นประโยคสำคัญ ที่ชวนให้ติดตามอ่านจนจบ

Her dedication and consistency in writing is charming, shared through her Facebook page ‘RayRaiRaiwan’. She writes on a single sheet of paper. Simple and straight forward, yet full of imaginable thoughts, choices of words, interesting sentence starters that grab your attention right from the very beginning.

สำหรับวิธีการและลีลาการเขียนและเล่าเรื่องของเรไรนั้น ได้รับการแนะนำจากคุณแม่ชนิดา สุวีรานนท์ (คุณแม่จั่นของเรไร) ตั้งแต่อายุ 6 ขวบกว่า ซึ่งเด็กๆและผู้ปกครองที่สนใจฝึกฝนเขียนงานหรือเล่าเรื่องประเภทนี้ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

As for her skills and methods in writing and storytelling, she has been guided by her mom Chanida (Jhan) Suveeranont ever since she was 6-years-old. Children or parents who are interested in practicing these kinds of writing or storytelling can try them too.

Credit Photo By Facebook : RayRaiRaiwan
ด.ญ.เรไรและคุณแม่ชนิดา สุวีรานนท์

ในการเล่าเรื่องราวของเรไรนั้น คุณแม่จั่นได้เขียนไว้ใน rayrairaiwan.wordpress.com เป็นความรู้ในการเริ่มต้นงานเขียนว่า เรไรเริ่มเขียนหนังสืออย่างจริงจังตั้งแต่ 6 ขวบ โดยแม่จั่นบอกกับเรไรว่า

As far as Rayrai’s storytelling goes, Jhan has written in their website rayrairaiwan.wordpress.com as inspiration to start writing that Rayrai startd writing seriously since she was six. At the time, Jhan told Rayrai that:

การเขียนบันทึกคือ การคิดประโยคแรก พร้อมกับเปรียบเทียบ ประโยคแรกเหมือนการสตาร์ทรถ ถ้าเครื่องติดแล้วเราจะขับไปเที่ยวไหนต่อไหนก็ได้ ระหว่างสตาร์ทรถ ถ้าเราบอกคนอื่นๆได้ว่า กำลังจะขับรถไปเที่ยวที่ไหน น่าตื่นเต้นอย่างไร เพื่อให้คนอยากขอนั่งรถไปด้วย

Writing journals is all about coming up with the opening sentence along with a simile/metaphor.
The first sentence is like starting the engines of a car. Once the car is started, we can drive away anywhere. While we are starting the car, we can also tell others where we’re going, how is it exciting, so that our passengers can want to go on a trip with us.

ประโยคแรกจึงมีความสำคัญที่สุด โดยเรไรจะใช้กระดานดำจดโน้ต สิ่งที่เธอพูดออกมา ทั้งในรูปของคำและประโยค การจดโน้ตช่วยให้บันทึกเรื่องและความคิดเรียบเรียง ไม่ตกหล่นและเมื่อทวนคำหรือประโยคบนกระดาน ก็จะสามารถเล่าเรื่อง จากคำสำคัญหรือ keyword ที่คิดขึ้นมา จากนั้นเรไรก็พิถีพิถันกับการคิด เริ่มต้นประโยคแรกมากขึ้น เช่น การแต่งประโยค ว่า ของกินมีอายุเหมือนคน ,ทีวีเป็นตัวยุ่ง หรือน้ำตาไหลได้ตลอดเวลาไม่ใช่ตอนฉันเสียใจเท่านั้น

Therefore the first sentence is the most important. Rayrai will write on a blackboard to not the things that she talks about. Both in the forms of sentences and keyword. Notetaking allows her to rearrange her thoughts and make sure to not forget any ideas, and once she reads those words or sentences on the board again, she can start telling a story from those important keywords once again.
After that, Rayrai became much more meticulous about her sentence starters. She would write sentences such as ‘Food ages like a person’, ‘TV is an annoying person’, or ‘My tears flow all the time but not just when I’m sad’.

ความสำคัญมากที่สุด คือ การเขียนอย่างสม่ำเสมอ การฝึกฝนเขียนเป็นประจำ ทำให้เรไรมีผลงานทั้ง ประเภทออนไลน์ เช่น เรไรรายวัน เรไรอ่านรายวันและการรีวิวสิ่งต่างๆที่มีเด็กๆในวัยเดียวกันติดตาม ส่วนหนังสือมีผลงาน เรไรรายวันและเรไรรายวัน (2) นอกเหนือจากนั้นทั้งเรไรและคุณแม่จั่น ยังได้เดินทางไปบรรยายเคล็ดลับการเขียนเพื่อถ่ายทอดวิธีคิดและวิธีเขียน ช่วยให้เด็กๆในหลายจังหวัด สามารถเริ่มต้นเป็นนักเขียน มีบันทึกของตัวเองได้อีกจำนวนมาก

The most important thing is to write consistently. Practicing writing daily has allowed her to create a portfolio with her works. For online, she has blogs like DailyRayrai, Rayraireadsdaily, as well as other reviews that she writes, many kids her age also follow. As for books, she has written RayRaiRaiwan 1 and 2.
Furthermore, Rayrai and her mom Jhan has held a seminar on how to write well, along with suggestions, to help students from different provinces become a writer, and start keeping their journals.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://rayrairaiwan.wordpress.com/
https://rayrairaiwan.wordpress.com/category/vdo/baanklomklorm/
https://www.facebook.com/RayRaiRaiwan/


Similar Posts